با توجه به دسته‌بندي فعاليت‌هاي شرکت مهندسي فرا ارتباط به پويان، در اين بخش پروژه‌هايي که توسط شرکت براي سازمان‌هاي دولتي، مؤسسات آموزش عالي و بخش خصوصي انجام شده، معرفي مي‌شود.

پروژه هاي عملياتي شده شرکت مهندسي فرا ارتباط به پويان

عنوان پروژه: پرتال آموزش مجازي سازمان ملي و زمين مسکن
کارفرما: سازمان ملي زمين و مسکن شهرسازي کشور
سال اجرا: 82-1381 مدت اجرا: 18 ماه

عنوان پروژه: پرتال شبکه متخصصين سازمان برنامه و وزارت کار ـ پارس درگاه
کارفرما: پژوهش سازمان برنامه ـ آقاي خسرو نورمحمدي
سال اجرا: 1385 مدت اجرا: 7 ماه
IRPDS.COM

عنوان پروژه: پرتال دانشکده زبان دانشگاه تهران
کارفرما: دانشکده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران
سال اجرا: 1386 مدت اجرا: 3 ماه
ffll.ut.ac.ir

عنوان پروژه: پرتال حقوق مالکيت معنوي
کارفرما: جهاد دانشگاهي حقوق و علوم سياسي تهران
سال اجرا: 1385 مدت اجرا: 50 روز

عنوان پروژه: پرتال معاونت جهاد دانشگاهي تهران
کارفرما: معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي تهران
سال اجرا: 1385 مدت اجرا: 4 ماه

عنوان پروژه: پرتال مالي اطلاعاتي تعاوني مسکن فرهنگيان منطقه 3 تهران
کارفرما: تعاوني مسکن منطقه 3 فرهنگيان تهران
سال اجرا: 1384 مدت اجرا: 5 ماه

عنوان پروژه: پرتال شوراي فرهنگي شهرستان خوي
کارفرما: شورا فرهنگ عمومي شهرستان خوي
سال اجرا: 1386 مدت اجرا: 3 ماه
www.farhangekhoy.ir

عنوان پروژه: سامانه هوشمند نوبت‌دهي سيمان
کارفرما: وزارت بازرگاني شهرستان خوي
سال اجرا: 1386 مدت اجرا: 4 ماه

عنوان پروژه: فروشگاه الکترونيکي و بازاريابي شبکه‌اي U2U
کارفرما: شرکت فاطر رايانه
سال اجرا: 1384 مدت اجرا: 9 ماه

عنوان پروژه: پرتال مجتمع آموزشي ستايش کرج
کارفرما: مجتمع آموزشي ستايش

عنوان پروژه: پرتال مدرسه دخترانه گلها کرج
کارفرما: مجتمع آموزشي گلها

عنوان پروژه: پرتال مجتمع آموزشي رشد نو کرج
کارفرما: مجتمع آموزشي رشد نو

عنوان پروژه: پرتال مدرسه باهنر کرج
کارفرما: مجتمع آموزشي باهنر

عنوان پروژه: پرتال مجتمع آموزشي هدف کرج
کارفرما: مجتمع آموزشي هدف

عنوان پروژه: پرتال دبستان پسرانه خاتم تهران
کارفرما: مجتمع آموزشي خاتم

عنوان پروژه: سايت شرکت ساختماني CTU
کارفرما: شرکت CTU
سال اجرا: 1386 مدت اجرا: 1 ماه
www.ctuco.com

عنوان پروژه: سايت انتشارات سمير و فروشگاه الکترونيکي آن
کارفرما: نشر سمير
www.SamirPublication.com

عنوان پروژه: سامانه مديريت پشتيباني تجهيزات
کارفرما: بيمارستان امام خميني تهران
سال اجرا: 1387 مدت اجرا: 3 ماه

عنوان پروژه: پرتال انتشارات جهاد دانشگاهي تهران
کارفرما: جهاد دانشگاهي تهران
سال اجرا: 1378

عنوان پروژه: سيستم املاک مستغلات بنياد 15 خرداد
کارفرما: بنياد 15 خرداد
سال اجرا: 87-1386 مدت اجرا: 10 ماه

عنوان پروژه: نرم‌افزار خدماتي پژوهشي جهاد دانشگاهي تهران
کارفرما: جهاد دانشگاهي تهران
سال اجرا: 1386 مدت اجرا: 9 ماه

عنوان پروژه: پايگاه اطلاعات علمي پژوهشي انجمن اقتصاد اسلامي
کارفرما: دانشگاه امام صادق
سال اجرا: 1389 مدت اجرا: 2 ماه
ieaoi.ir

عنوان پروژه: پايگاه علمي پژوهشي ، پژوهشکده بيمه
کارفرما: بيمه مرکزي ايران
سال اجرا: 1389 مدت اجرا: 2 ماه

عنوان پروژه: سامانه کنترل پروژه راه اندازي شعب
کارفرما: موسسه مالي و اعتباري کوثر
سال اجرا: 1390 مدت اجرا: 3 ماه

عنوان پروژه: سامانه مراجعين
کارفرما: موسسه مالي و اعتباري صالحين
سال اجرا: 1390 مدت اجرا: 2 ماه

عنوان پروژه: سامانه جامع تعمير و نگهداري و اتوماسيون درخواست هاي IT
کارفرما: مرکز آمار ايران
سال اجرا: 1389 مدت اجرا: 6 ماه

عنوان پروژه: سامانه مديريت کلان IT و جمع آوري هوشمند تجهيزات W.ISM
کارفرما: موسسه مالي و اعتباري کوثر
سال اجرا: 1390 مدت اجرا: 2 ماه

عنوان پروژه: سامانه مديريت کلان IT و جمع آوري هوشمند تجهيزات W.ISM
کارفرما: موسسه مالي و اعتباري صالحين
سال اجرا: 1390 مدت اجرا: 2 ماه

عنوان پروژه : سامانه اموال و انبارداري Online
کارفرما: موسسه مالي و اعتباري صالحين
سال اجرا: 1390 مدت اجرا: 6 ماه

عنوان پروژه : سامانه تحت وب وصول مطالبات معوق
کارفرما: شرکت به پويان سرمايه خاورميانه
سال اجرا: 1391 مدت اجرا: 3 ماه
 
 
تاریخچه شرکت
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام