سامانه هاي سازماني 
 سامانه هاي تجاري 
 آموزشي ، اطلاع رساني 
 چند رسانه اي 
سامانه تحت وب مديريت بيمه
سامانه تحت وب مديريت بيمه

هدف اين سامانه توليد يک سامانه تحت وب ،  بمنظور کمک به نمايندگي هاي بيمه مي باشد. اين سامانه با فراهم نمودن ابزار مديريتي کنترل پروژه و پي گيري پرونده هاي مشتريان به نمايندگي هاي بيمه اين امکان را مي دهد که تمام فرآيند کارشناسان خود را مديريت کرده و ابزاري را بمنظور پي گيري  . جذب مشتري در اختيار کارشناسان مشغول در نمايندگي خود  قرار دهند. اين سامانه به مشتريان اجازه دسترسي لحظه اي به پرونده هاي ، امکان ارتباط با نمايندگي و اطلاع از آخرين وضعيت پرونده هاي بيمه اي خود را مي دهد.

محيط اين سامانه وب است تا مديريت و کارشناسان و مشتريان بتوانند در هر لحظه و مکان به اطلاعات مرتبط با خود دسترسي يابند.

الف ) امکانات مديريتي سامانه مديريت بيمه

-         امکان تعريف کارشناسان مشغول در دفتر نمايندگي و تعريف شناسه ورودي براي دسترسي نماينده به کارتابل اختصاصي خود

-         امکان تعريف بيمه گذاران يا مشترياني که از نمايندگي اقدام به خريد محصولات بيمه اي کرده اند و امکان اهدا شناسه ورودي براي دسترسي بيمه گذار به پنل اختصاصي خود

-         امکان افتتاح انواع پروژه ، در اين سامانه به انواع خدمات بيمه اي پروژه اطلاق مي شود. هر نوع محصول بيمه اي که مديريت در سامانه تحت نام يک پروژه مي تواند تعريف نمايد.

-         امکان تعريف انواع فعاليت ، هر پروژه بيمه اي مي تواند به چندين فعاليت کاري شکسته شود که هر فعاليت يک فاز پيش برنده از يک پروژه ( فروش محصول بيمه اي و تمديد آن ) است.

-         پي گيري هاي فعاليت ، هر فعاليت مي تواند چندين پي گيري پيش فرض داشته باشد که هر پي گيري به مفهوم ارتباطي است که کارشناس در مورد پروژه با مشتري و دفتر مرکزي بايد داشته باشد.

-         کارهاي فعاليت ، هر فعاليت مي تواند چندين عنوان کار داشته باشد که کارشناس مي تواند عناوين کار مطرح شده در فعاليت را در قبال پرونده از پروژه انجام دهد.

-         فرم هاي فعاليت ، هر فعاليت مي تواند يک يا چند فرم داشته باشد که کارشناس مي تواند در زمانبندي فعاليت اقدام به تکميل فرم هاي فعاليت نمايد. فرم ها توسط ابزار فرم ساز مي تواند ايجاد شود.

-         افتتاح پرونده : هر خريدي که توسط بيمه گذار انجام مي شود ، يک پرونده جديد است که بايد افتتاح شود . با افتتاح پرونده ، کارشناسي که وظيفه پي گيري پرونده را بر عهده دارد ، نوع پروژه پرونده ( محصول بيمه اي خريداري شده ) ، شماره بيمه نامه و مشخصات اصلي بيمه نامه و محصول خريداري شده به همراه جمع حق بيمه بايد درج شود. سامانه بصورت خودکار اقدام به توليد يک شماره پرونده مي نمايد.

-         امکان الصاق ضمائم ، مانند اسکن تصاوير بيمه نامه ، فايل ها و غيره به هر پرونده و امکان مشاهده آنها در ذيل هر پرونده

-         داده هاي مالي پرونده : کارشناس يا مديريت نمايندگي بيمه ، مي تواند هر پرداختي از جانب بيمه گذار بابت يک پرونده ، انجام شد را ثبت يا هر بدهي  پرونده  را به عنوان بدهکاري پرونده ثبت نمايد. سامانه بصورت خودکار با افتتاح پرونده ، جمع حق بيمه پرونده را به عنوان بدهي پرونده ثبت مي نمايد.

-         ثبت چک هاي پرونده : کارشناس مي تواند هر چکي که بابت هر پرونده از مشتري دريافت نموده است را به همراه مشخصات کامل چک ثبت کند. اگر چک ثبت شده وصول شده ثبت شود ، مقدار مالي چک به عنوان ، بستانکاري پرونده بطور خودکار در داده مالي پرونده ثبت خواهد شد.اگر وضعيت چک هم به عنوان وصول شده در بخش ويرايش تغيير يابد ، مبلغ چک به عنوان بستانکاري پرونده ثبت خواهد شد.

-         انتقال پرونده به کارشناس : مدير سامانه مي تواند ، يک يا چند پرونده را از يک کارشناس به کارشناس ديگر واگذار نمايد.

-         تعريف وضعيت : مدير سامانه مي تواند انواع وضعيت را براي پرونده ها تعريف نمايد. پرونده در فاز افتتاح هميشه به اولين وضعيت تعريف شده تعيين مي شود.

-         تعيين وضعيت : کارشناس مي تواند با درج تاريخ تغيير وضعيت ، وضعيت پرونده را از وضعيت جاري به وضعيت جديد تعريف شده تغيير دهد. تمام وضعيت هاي پرونده نگهداري مي شوند.

-         زمانبندي فعاليت ها : کارشناس يا مدير سامانه مي تواند ، بر اساس نوع پروژه پرونده ، فعاليت هاي تعيين شده را زمانبندي نمايد. با زمانبندي هر فعاليت ، فعاليتي که به تاريخ جاري برسد در کارتابل کارشناس مسئول پرونده نمايش داده مي شود.

-         زمانبندي پي گيري ها : کارشناس يا مدير سامانه مي تواند ، پي گيري هاي تعريف شده نوع پروژه پرونده را زمانبندي نمايد. اگر فعاليت به تاريخ جاري برسد ، پي گيري هاي فعاليت در کارتابل پي گيري هاي کارشناس مسئول پرونده نمايش داده مي شود.

-         تمديد پرونده : در فاز تمديد امکان تغيير اطلاعات پرونده و تعيين مبلغ جديد براي آن وجود دارد. اطلاعات قبلي پرونده ، آرشيو شده و اطلاعات جديد جايگيزين مي شود.مبلغ تعيين شده در بدهکاري پرونده در داده هاي مالي بصورت خودکار ثبت مي شود.

-         امکان تعريف کاربر مديريتي

-         امکان تغيير کلمه عبوري

-         اهدا دسترسي ، امکان تعيين نقش بخش هاي مختلف سامانه به کاربر مديريتي وجود دارد.

 

ب ) امکانات پنل کارشناسان سامانه مديريت بيمه

-         کارتابل جاري : هر فعاليتي از پرونده که تاريخ آن در تاريخ جاري باشد در کارتابل جاري نمايش داده مي شود . امکان مشاهده جزئيات فعاليت و مشاهده کامل پرونده وجود دارد.

-         کارتابل پي گيري ها : هر پي گيري که تاريخ آن در تاريخ جاري باشد يا اينکه بازه تاريخي فعاليت آن در تاريخ جاري باشد در کارتابل پي گيري نمايش داده مي شود. امکان مشاهده مشخصات کامل پي گيري به همراه ثبت نتيجه پي گيري و ايجاد پي گيري جديد وجود دارد.

-         ليست کارها : ليست کارهايي فعاليت هائي که تاريخ آنها در تاريخ جاري باشد در اين کارتابل قابل مشاهده است.

-         ليست فرم ها : ليست فرم هاي فعاليت هائي که تاريخ آنها در تاريخ جاري باشد در اين کارتابل قابل مشاهده است.امکان درج اطلاعات در فرم ها براي کارشناس وجود دارد.

-         کارتابل پرونده ها : تمام پرونده هاي ارجاع شده به کارشناس به همراه مشخصات کامل آن و آخرين اطلاعات مالي ، پي گيري هاي انجام شده ، چک هاي دريافتي پرونده قابل مشاهده است.

ج ) ابزار پنل کارشناس

-         جستجو پيشرفته : امکان جستجو بصورت And منظقي روي تمام فيلد هاي پرونده وجود دارد

-         جستجو عمومي : امکان جستجو تمام متن روي اطلاعات هر پرونده وجود دارد.

-         پيغام گذار : امکان ارسال پيغام بصورت تکي يا گروهي به بيمه گذران وجود دارد.

 د ) گزارش ها

-         فعاليت هاي پرونده تعدادي : چه تعداد پرونده هائي که آخرين وضعيتشان در فعاليت هاي تعريف شده نمايش داده مي شود.

-         وضعيت پرونده بيمه گذار : آخرين وضعيت پرونده هاي هر بيمه گذار انتخابي را نمايش مي دهد.

-         وضعيت پرونده هاي کارشناس : بصورت تعدادي آخرين وضعيت پرونده هاي هر کارشناس را نمايش مي دهد.

-         وضعيت چک هاي کارشناس : وضعيت چک هاي گرفته شده کارشناس بابت پرونده ها را نمايش مي دهد.

-         تراز مالي پرونده ها : تراز مالي پرونده هاي موجود ، ميزان بدهکاري يا بستانکاري به تفکيک هر پرونده

-         تراز مالي کارشناس : ميزان وصول هر کارشناس بابت پرونده ها را نمايش مي دهد.

  ه ) امکانات بيمه گذار

-         نمايش تمام پرونده هاي بيمه گذار به همراه مشخصات آن

-         مشاهده پي گيري هاي ارجاع شده به بيمه گذار از طرف نمايندگي

-         مشاهده پيغام هاي ارسالي

-         امکان ارسال پيغام به بيمه گذار

-         مشاهده تصوير مدارک بيمه گذار

1 / دريافت بروشور سامانه مديريت بيمه 1 /  / 
2 / دريافت بروشور سامانه مديريت بيمه 2 /  / 
3 / دريافت بروشور سامانه مديريت بيمه 3 /  / 
4 / دريافت بروشور سامانه مديريت بيمه 4 /  / 
 
 
مشخصات محصول
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام